بازدید دکتر راستینه رئیس بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی ایران و فرماندهان ارشد ارتش از دفتر جمعیت خیریه نیک اندیش -1398/10/7