سمینار آموزشی " راهبرد های هیات مدیره اثر بخش در سمن ها و خیریه ها در مورخه 28 آذرماه 1398 توسط استاد ایثار خدادادی برگزار گردید . در این سمینار نقش و وظایف مدیران ارشد سمن ها و خیریه ها نسبت به ذینفعان درونی و بیرونی با حضور مدیران حاضر در این نشست از جمله مدیر داخلی جمعیت خیریه نیک اندیش تحت نقد و بررسی قرار گرفت.