مورخ1398/12/08به همت جمعیت خیریه نیک اندیش وگروه جهادی محمدرسول الله یک  تریلی حامل اقلام اهدایی هموطنان ،تجهیزات مورد نیاز گروه جهادی محمد رسول  الله از جمله تجهیزات ساخت و ساز و  پشتیبان ،محموله  کفش ویژه نوروز مختص  دانش آموزان منطقه وسایر موارد مورد نیاز به سمت منطقه دلگان بارگیری  وارسال گردید.