ستاد ساماندهی پایگاه | جمعیت خیریه نیک اندیش

ستاد ساماندهی پایگاه

کسب نماد طلایی ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی کشور توسط جمعیت خیریه نیک اندیش

/shamed
یکی از مجوزهایی که برای کسب‌وکارهای اینترنتی دریافت می‌شود، مجوز  ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی کشور است.