روز جهانی خیریه

5 سپتامبر، روز جهانی خیریه

/charity-world-day

هرساله موسسات خیریه در سراسر جهان  برای بهبود شرایط زندگی نیازمندان، کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست،  پناهندگان، بیماران و حیوانات و ... تلاش می‌کنند و با فعالیت‌های خود به  میلیون‌ها موجود زنده (اعم از انسان یا حیوان یا گیاه) امید زندگی دوباره  می‌دهند