اردواج ارزان

جزئیات وام ۱۰۰ میلیون تومانی ازدواج اعلام شد!

/post-297

خبرمهم: معاون امور ساماندهی جوانان درباره جزئیات وام ازدواج ۱۰۰ میلیون تومانی به زوجین، توضیحاتی داد.