آیت الله سیستانی | جمعیت خیریه نیک اندیش

آیت الله سیستانی

شرکت در همایش بخشنده تر از آفتاب

/post-131
شرکت  جمعیت خیریه نیک اندیش در چهارمین همایش بخشنده تر از آفتاب به همت مجموعه فرهنگی سفینه نجات - دفتر آیت الله سیستانی در تهران -98/11/18