نماد الکترونیکی اعتماد | جمعیت خیریه نیک اندیش

نماد الکترونیکی اعتماد

اخذ نماد الکترونیک دو ستاره توسط جمعیت خیریه نیک اندیش

/enamad
نماد الکترونیکی دو ستاره به معنای بالاتریندرجه ی اعتماد در ارائه خدمات و خرید اینترنتی میباشد